międzynarodowa pomoc dla uchodźców

Organizacje pomocowe dla uchodźców w Polsce

Zarówno na świecie, jak i w Polsce, istnieje wiele organizacji zajmujących się pomocą dla uchodźców. Czołową z nich, działającą na skalę międzynarodową od 1950 roku i będącą częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) z siedzibą w szwajcarskiej Genewie. Stoi on na straży przestrzegania praw uchodźców na całym świecie, usprawniania procedur azylowych oraz poprawy ich warunków bytowania, przede wszystkim w miejscach kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych. Od 1992 roku przedstawicielstwo UNHCR istnieje także w Warszawie.

Polskim organem zajmującym się omawianymi kwestiami na terytorium naszego kraju jest Urząd do Spraw Cudzoziemców. Podlega on administracji rządowej i ma za zadanie zajmować się sprawami azylowymi, ochrony międzynarodowej przyjezdnych, legalizacji pobytu, świadczeniami socjalnymi dla potrzebujących migrantów, prowadzeniem ośrodków dla uchodźców czy prowadzeniem ewidencji osób przybywających z zagranicy.

Obywatele Polski chcący mieć swój wkład w pomoc uchodźcom i migrantom, zarówno w kraju, jak i poza nim, mają do dyspozycji uczestnictwo w wolontariacie lub wpłatę środków na kilka istotnych organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest działająca od 1992 roku Polska Akcja Humanitarna (PAH). Jej misją jest pomoc ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi i wojnami na całym globie, przede wszystkim osobom najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo – dzieciom, kobietom i uchodźcom właśnie. Jak dotąd PAH wspierała potrzebujących w 44 krajach. Praca organizacji została doceniona w 2008 roku, kiedy Parlament Europejski przyznał jej Europejską Nagrodę Obywatelską.

Inną instytucją mającą duże zasługi w niesieniu pomocy uchodźcom i migrantom jest Caritas Polska. Skupia się ona na działaniach mających na celu integrację przybywających do kraju migrantów z resztą społeczeństwa poprzez organizowanie kursów językowych, wsparcia w poszukiwaniu pracy i mieszkania, zapewniania ochrony socjalnej i bytowej czy pomoc psychologiczną. Poza tym Caritas pomaga również poza granicami Polski, w miejscach najbardziej zapalnych i problemowych w kontekście kryzysów uchodźczych, zapewniając potrzebującym niezbędną odzież, pożywienie, wodę i leki.

W zakresie pomocy medycznej skierowanej do uchodźców z zagranicy swoje zadanie wypełniają polska filia międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic oraz Polska Misja Medyczna. Pierwsza z instytucji, założona na początku lat siedemdziesiątych przez lekarzy z Francji, działa wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wsparcie opieką medyczną, głównie w regionach zagrożonych wojnami i epidemiami. Podobne cele przyświecają Polskiej Misji Medycznej, która powstała w 1999 roku i była bezpośrednią odpowiedzią na kryzys uchodźczy związany z konfliktem zbrojnym w Kosowie.

Wymienione powyżej instytucje i organizacje to tylko niektóre wśród tych, które zajmują się wsparciem dla uchodźców i migrantów w Polsce i poza jej granicami. Swoimi datkami lub wolontariatem warto wspierać choć jedną z nich, aby przyczynić się do poprawy ciężkiego losu ludzi, którzy są zmuszeni uciekać przed wojnami i innymi klęskami humanitarnymi, których na świecie wciąż niestety nie brakuje.